Adatkezelési tájékoztató

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán hogyan kezelem a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. A vállalkozásom fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megteszem. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolok, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésembe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Weboldal, Facebook, E-mail, telefonon, élőszóban.

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

László Dóra e.v., mint adatkezelő a tudomásomra jutott személyes adatokat bizalmasan kezelem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el jelen jogi közlemény tartalmát.

Az Ön által megadott adatokhoz László Dóra e.v. fér hozzá, és csak a számlázási adatokat: Álmos Ivánné e.v. könyvelő ismerheti meg.

A vállalkozásom tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Ha Ön számlát kér a pénztárgépes nyugta helyett, az adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a weboldalamon, Facebook oldalamon és a szalonomban.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Vállalkozó/vállalkozás megnevezése: László Dóra egyéni vállalkozó, adatkezelő
Adószám: 67535774-1-29
Székhely: 4024 Debrecen, Sumen u 16 3/11
Telephely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 4-6 Fsz. 18.
Web: www.medora.hu
Facebook: MeDoraDebrecen

Kapcsolattartás:

Adatvédelmi tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldöm az Ön által kért címre. A kérdéseit személyesen is felteheti.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele történik: Álmos Ivánné e.v. könyvelő.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok

Masszázs, fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezelem

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 • Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki, ha Ön ezt kéri. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • Telefonszámára, nevére és E-mail címére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 • Előfordulhat, hogy a masszázskezelés, fizikai közérzetet javító szolgáltatás miatt Ön megoszt velem egészségügyi információt. Ezen információkat más személy nem ismerheti meg és nem is tárolok beazonosításra alkalmas egészségügyi adatot.

Hozzájárulását a telefonszáma, neve és E-mail címe megadásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.

3. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrzöm meg a telephelyemen; adattovábbítás a NAV felé történik, ha Ön számlát kér a pénztárgépes nyugta helyett.

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, E-mail), amit a kézi határidőnaplómban vezetek és ami mindig a tulajdonomban van, az utolsó találkozásunk óta eltelt egy év múlva törlöm / megsemmisítem, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik.

A Facebook-on, weboldalon, e-mail-en közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

Érintett jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Érintett jogok

 • hozzáférés, az Önre vonatkozó, általam kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 • az Önre vonatkozó általam kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik;
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;
 • tiltakozás a személyes adatok általam történő használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391 - 1400
Fax: +36 (1) 391 - 1410
E-mail: @
Honlap: http://www.naih.hu


A szabályzat időbeli hatálya 2018. 05.25-től visszavonásig tart.